FAQ

Vad är Softmore IMPROVE®?
Softmore IMPROVE® är en webbaserad mjukvara för strukturerat förbättringsarbete. Det är ett system för att registrera, hantera, åtgärda och följa upp fel, brister och kundreklamationer, men också att systematisk ta vara på förbättringsförslag som genereras i organisationen.

Genom att använda Softmore Solutions mjukvara för systematiskt och strukturerat förbättringsarbete, Softmore IMPROVE®, minskar ni felen och kostnaderna. Ni höjer också motivationen hos personalen och skapar starkare kundlojalitet.


Vad är fördelarna med Softmore IMPROVE®?
Softmore IMPROVE® visualiserar var i organisationen fel/brister uppstår och vilka kostnader de orsakar. Dessutom ges indikation på kvalitetsbrister hos leverantörer samt på vilka kunder man riskerar att förlora.

Genom sitt enkla handhavande och smarta funktioner, samt tydliga underlag för förbättring, sparar Softmore IMPROVE® många kostsamma timmar för verksamheten.

Systemet möjliggör enkel uppföljning av uppkomna brister och god kontroll över verksamhetens processer.

Softmore IMPROVE ligger till grund för informerade beslut om viktiga förbättringsåtgärder, vilket medför kostnadsbesparingar och minskad administration.

Systemet hjälper dig att bli en bättre leverantör, minskar din administration och skapar ett starkt engagemang hos medarbetarna.

Systemet, som är webbaserat, kräver inga lokala installationer eller individuella programmeringsinsatser för ett nytt användarföretag.

Softmore IMPROVE® banar väg för förbättrade processer och effektivisering av verksamheten på lång sikt. Det resulterar i uppkomsten av färre fel, vilket i sin tur leder till färre reklamationer.

Softmore IMPROVE® är lösningen för varje företag som strävar efter ett effektivt arbete i sitt kvalitets- och miljöarbete.


Varför skall man registrera alla fel och brister i systemet?
Systemets enkla handhavande leder till hög rapporteringsmoral bland personalen. Det gör att information om en hög andel av fel och brister i verksamheten samlas på en plats och görs tillgängligt för ledningsgruppen. Den värdefulla informationen används bl a för att identifiera:

 1. Var görs de flesta felen?
 2. Vilka fel kostar oss mest och var görs de?
 3. Vilka leverantörssamarbeten är olönsamma p g a onödiga kostnader?
 4. Hur behandlar vi våra kunder?
 5. Vad tycker våra kunder om oss?
 6. Vilka förbättringsåtgärder skall vi prioritera?

Genom Softmore Systemets enkla administration minskas hantering av brister, kundreklamationer och brandsläckning. Genom att den som registrerat ärendet får återkoppling skapas också förståelse och acceptans för förbättringsarbetet bland personalen, vilket ökar rapporteringsmoralen.


Vad kostar Softmore IMPROVE®?
Man betalar en fast grundavgift per månad oavsett företagets storlek samt en rörlig avgift som är baserad på hur många anställda bolaget har. Klicka här för information kring de olika tarifferna och för att räkna ut din specifika kostnad.


Vad är avvikelsehantering?
Avvikelsehantering är verktyget i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Avvikelsehantering skall användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle kunna få en negativ effekt på verksamheten, och uppnå bättre kvalitet.


Vad är syftet med avvikelsehantering?
Syftet med avvikelsehantering är:

 1. Att öka kunskapen om fel, incidenter och förbättringsmöjligheter i verksamheten.
 2. Att möjliggöra snabba och effektiva åtgärder
 3. Att utifrån erfarenheter av olika händelser vidta förebyggande åtgärder för att minimera risken att liknande händelser upprepas.

Vad är en avvikelse?
”En icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en negativ påverkan på verksamheten” är att betrakta som en avvikelse.
Ett led i kvalitetssäkringen av en verksamhet är att rapportera avvikelser, att säkerställa att fel snabbt identifieras, att sätta in de åtgärder som är lämpliga samt att följa upp på kort och lång sikt.


Varför jobba med avvikelsehantering?
Genom att arbeta med avvikelsehantering höjer du kvalitetsnivån markant i bolaget och minskar dina bristkostnader.

Vad tjänar man på förbättringsarbete genom avvikelsehantering?
Genom att använda Softmore IMPROVE® för förbättringsarbete genom effektiv avvikelserapportering, har verksamheten har goda möjligheter att reducera kvalitetsbristkostnaderna.


Vad tjänar man på förbättringsarbete genom avvikelsehantering?
Kvalitativ och systematisk avvikelsehantering med uppföljning leder till mer delaktig personal, högre kundlojalitet genom nöjdare kunder, färre fel och reklamationer, minskad administration mm.

Genom effektiv avvikelserapportering, har verksamheten goda möjligheter att reducera kostnaderna.


Vad är kvalitetsbristkostnader?
Kvalitetsbristkostnader definieras som ”De totala förlusterna som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga ”
Kvalitetsbristkostnader kan indelas i följande klasser:

 1. Kostnad för att undersöka, förebygga eller reducera risken för att fel ska uppkomma.
 2. Kostnad för undersöknings- och kontrollarbete
 3. Felkostnader.
 4. Interna (upptäcks innan leverans till kund)
 5. Externa (upptäcks efter leverans till kund)

Vad är ISO?
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.

Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag.

ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi kommer inte att ha någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen.

Sveriges medlemskap i ISO representeras av SIS Swedish Standards Institute som är fullvärdig medlem.

Kortformen av organisationens namn, ISO, är inte en akronym. Då organisationen har olika språkvarianter av sitt namn (se ovan), skulle också en förkortning bli olika på olika språk, till exempel ISO på svenska, IOS på engelska och OIN på franska. För att undvika detta, har organisationen beslutat att använda ISO som en internationell kortform av namnet. ISO är härlett ur det grekiska ίσος ’lika’.


Vad är ISO 9001?
ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

 1. Ledarskap
 2. Kundfokus
 3. Processinriktning
 4. Systemangreppssätt för ledning
 5. Medarbetarnas engagemang
 6. Faktabaserade beslut
 7. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 8. Ständiga förbättringar

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag.
Det finns till och med de som bara gör affärer med företag som har ett ledningssystem. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, men också inom offentlig och ideell verksamhet.


Vad är ISO 14 001?
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.
Fördelar med ett miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.
Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:

 1. Ökad processeffektivitet
 2. Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 3. Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 4. Ökad andel förnybara resurser och system
 5. Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 6. Ökad kompetens i organisationen
Ökad dialog mellan organisation och intressenter