Vad är kvalitetsbristkostnader och kvalitetsstyrning?

Definition
Kvalitetsbristkostnader definieras som ”De totala förlusterna som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”

Olika Typer
Kvalitetsbristkostnader kan indelas i följande klasser:

  • Kostnad för att undersöka, förebygga eller reducera risken för att fel ska uppkomma.
  • Kostnad för undersöknings- och kontrollarbete.
  • Felkostnader.
    • Interna (upptäcks innan leverans till kund)
    • Externa (upptäcks efter leverans till kund)

Filmen hur du kan minska dina kvalitetsbristkostnader men hjälp av Softmore IMPROVE®

Allvarligaste kostnaderna
De externa felkostnaderna är de mest allvarliga eftersom de påverkar den externa kunden, med allt vad det innebär i form av dåligt rykte och förlorade kunder. På grund av detta är det betydligt svårare att beräkna dem jämfört med de interna kostnaderna.

Mest kostsamma
De är också ofta de mest kostsamma att rätta till då kostnaden för att hitta och byta ut en felaktig enhet som redan är installerad i ett system är mycket mer kostsamt än den felaktiga enheten i sig.

Tumregel
En tumregel är att kostnaden för att hitta och rätta till ett fel ökar ju senare i processen det upptäcks. Genom att använda Softmore IMPROVE® underlättar man för personalen att hitta felen på ett tidigt stadium, vilket gör den potentiella kostnadsminskningen mer kraftfull.

Kvalitetsstyrning
Kvalitetsledning definieras som: ”Samordnade aktiviteter för att leda och styra en verksamhet med avseende på kvalitet” och omfattar kvalitetsplanering, kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring.

Kvalitetsstyrning är den del av kvalitetsledning som är inriktad mot att uppfylla kvalitetskrav.

Hur uppfyller man kvalitetskraven?
För att kunna uppfylla uppsatta kvalitetskrav måste man först kartlägga vad som inte fungerar i verksamheten. Kartläggningen visar vilka brister som uppstår, var de uppstår och hur mycket de kostar verksamheten.

Med hjälp av informationen kan man sedan vidta nödvändiga åtgärder för att klara kvalitetskraven. Avvikelsehantering är, i vår bedömning, den mest effektiva metoden för kartläggning och uppföljning av brister och bristkostnader i verksamheten.

Softmore IMPROVE® leder er rätt
Softmore IMPROVE® är vårt webbaserade IT-stöd för felrapportering och avvikelsehantering. Softmore IMPROVE® hjälper er att identifiera verksamhetens kvalitetsbristkostnader och prioritera rätt förebyggande åtgärder.

Filmen visar hur Softmore IMPROVE fungerar, rent praktiskt.

Genom att man kan kvantifiera kostnader för varje händelse får man en tydlig bild av vilka kostnader som olika brister medför. Man får ut rapporter som visar hur mycket man förlorar i varje respektive process eller avdelning eller vilka leverantörer som är olönsamma.

Med vetskap om detta är det sedan lätt att göra rätt prioriteringar och vidta förebyggande åtgärder, kopplat till verksamhetens mål, som eliminerar bakomliggande orsaker till att dyra fel och brister.

Läs mer om Softmore IMPROVE®!