Vad tjänar man på förbättringsarbete genom avvikelsehantering?

Genom att använda Softmore IMPROVE® för förbättringsarbete, medelst effektiv avvikelserapportering, har verksamheten goda möjligheter att reducera kvalitetsbristkostnaderna.

Funderar man över vinsterna med systematisk avvikelsehantering kan man räkna baklänges.

Ett stort antal undersökningar, sedan 50-talet och fram till dags dato kommer alla fram till ungefär samma sak, nämligen att merparten av alla företag, svenska som internationella, har kvalitetsbristkostnader på mellan 15-45 % av den totala omsättningen. Vanligtvis ligger det på 20-25 % av omsättningen.

Förbättringsprocessen

Undersökningarna säger också att de företag som jobbar aktivt med kvalitetsarbete, genom systematisk uppföljning av fel och brister, istället ligger på en mycket lägre bristkostnadsnivå. I dessa bolag ligger kvalitetsbristkostnaderna istället på runt 5 % av omsättningen, inklusive kostnaderna för uppföljning och förebyggande insatser. Det är hela 80 % lägre kostnader för de företag, i undersökningarna, som arbetar förebyggande istället för reaktivt.

Räkneexempel:

Låt oss i detta fall uppskatta bristkostnaderna till 10 % av omsättningen. Vi uppskattar vinstmarginalen till 5 %. Om man lyckas minska kvalitetsbristkostnaderna med 10 % så ökar vinstmarginalen med hela 20%. Med en omsättning på 50 miljoner blir den ökade vinsten 500 000 kr per år.

För att skapa motsvarande vinstökning genom ökad försäljning krävs en högre insats, eftersom en ökad försäljning drar med sig kostnader.

Det handlar alltså potentiellt om goda förtjänstmöjligheter, utöver att det skapar ett bättre företagsklimat och förbättrad kundrelation.

Varje kostnadsminskning är dessutom permanent och återkommande år efter år. Det innebär att det går att skapa en stor skillnad, ackumulerat över tid.

Även den höjda kvaliteten i leveranserna och den förbättrade arbetsmiljön är permanent (så länge man inte går tillbaka till det som tidigare orsakade felen)