Vad kan vi uppnå med strukturerat förbättringsarbete?

Bristen på kvalitet kostar
Kvalitet kostar inte utan det är bristen på kvalitet som kostar. Om en process inte fungerar, eller fungerar dåligt, så innebär det en kostnad. Till den kostnaden tillkommer tid och resurser som måste allokeras för att hantera missnöjda kunder samt att lösa problem och åtgärda följdfel.

Systematisk förbättring
Ur ett lönsamhetsperspektiv bör man angripa problemen i ordning utifrån hur lönsamt det är, det vill säga hur stor besparingspotentialen är. Genom att använda Softmore IMPROVE® identifieras snabbt och enkelt vilka åtgärder som har högst besparingspotential.

Filmen visar hur man effektiviserar förbättringsarbetet med hjälp av Softmore IMPROVE®

Den största ekonomiska vinsten fås oftast genom eliminering av kroniska problem.

Vid identifiering av orsaker till fel eller problem är det viktigt att angripa problemen systematiskt och noggrant. Det kan man inte göra utan ett effektivt system.

Läs mer om Softmore IMPROVE®

Strukturerat förbättringsarbete
Strukturerat förbättringsarbete leder till effektiva processer, färre fel och mindre administration. Dessutom förbättras arbetsmiljön då arbetsbelastningen minskar genom minskad brist- och felhantering. Att personalen slipper onödig administration ändrar också inställningen till förbättringsarbete i organisationen och skapar en drivkraft hos personalen att göra rätt från början.

Förbättringar skapar engagemang
Det är mycket viktigt att man flyttar fokus från att leta syndabockar till att enbart identifiera felen, i syfte att bygga förutsättningar att göra rätt och ändra beteende. Framgångar och bättre lönsamhet, genom reducerade kostnader, inspirerar till och underlättar arbetet med att reducera fel och brister.

Dubbel effekt
Syftet med kvalitets- och förbättringsarbete är att få nöjdare kunder, både internt och externt, effektivare verksamhet och därigenom en högre lönsamhet. Att arbeta systematiskt med förbättring ger dubbel effekt eftersom det påverkar både intäkter, genom högre kundtillfredsställelse, och kostnader genom färre fel, defekter och reklamationer. Hög kvalitet ger alltså en högre grad av kundtillfredsställelse vilket i sin tur ger lojalare kunder.

Minskat slöseri
Det mest uppenbara resultatet av förbättrad kvalitet är det minskade slöseriet, alltså en minskning av det spill som förknippas med produktionen.

Färre omarbetningar och jämnare produktion
En annan viktig följd av förbättrad kvalitet är färre omarbetningar och effektivare resursutnyttjande, vilket möjliggör en högre produktivitet. Det är också någonting som direkt upplevs av de personer som arbetar i produktionen, som undviker att göra samma arbete flera gånger. Dessutom leder förbättrad kvalitet till färre avvikelser och därmed en jämnare produktion vilket i sin tur förbättrar leveransprecisionen.

Lönsamhet
Lojala kunder sprider ett gott rykte och tillsammans med ökad produktivitet möjliggör det en ökning av företagets marknadsandelar. Ökade marknadsandelar tillsammans med minskat slöseri får påverkan på ekonomin genom högre intäkter, lägre kostnader och därmed bättre lönsamhet.

Konkurrensfördelar
Företag som systematiskt följer upp och åtgärdar kvalitetsbrister har flera konkurrensfördelar utöver lönsamhetsförbättring och effektivare resursutnyttjande, såsom:

  • Fördelar vid förhandlingar om nya uppdrag
  • Förbättrad kundrelation
  • Lojalare kunder
  • Högre grad av engagemang bland medarbetarna

Systematiskt förbättringsarbete ger högre utväxling
Undersökningar visar att företag som löpande jobbar med strukturerat förbättringsarbete har lägre kostnader för bristhantering, ibland så mycket som 80 % lägre kostnader. Lägg därtill högre grad av kundtillfredsställelse så gör det systematiskt förbättringsarbete till ett viktigt verktyg för höjd konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Reducerade bristkostnader
Hur mycket kan man då reducera verksamhetens briskostnader genom systematiskt förbättringsarbete?

Bristkostnader är dolda och måste synliggöras för att kunna reduceras. Många bolag dras med kvalitetsbristkostnader på 25 % av omsättningen. Brister i verksamheten har därmed en klart betydande påverkan på det ekonomiska slutresultatet.

Läs mer om hur du kan minska bristkostnaderna och öka lönsamheten med hjälp av Softmore IMPROVE®, vår webbaserade mjukvara för felrapportering och avvikelsehantering.