Varför jobba med avvikelsehantering?

Genom att arbeta med avvikelsehantering höjer du kvalitetsnivån markant i bolaget och minskar dina bristkostnader.

För att kunna lära sig av misstagen måste verksamheten ha ett strukturerat sätt att registrera och analysera alla fel och brister. Genom att involvera alla medarbetare sprids en medvetenhet om vilka de vanliga bristerna är, vad dessa beror på och vad som är bästa lösningen på kort och lång sikt.

Genom att följa upp avvikelsehanteringen med regelbundna uppföljningsmöten eller informationsmöten får man en tydlig överblick av situationen. Dessutom höjer man kunskaps- och motivationsnivån i bolaget.


Ansvar
Samtliga medarbetare ansvarar för att avvikelser rapporteras och att brister, risker, idéer samt förslag till förbättringar och åtgärder dokumenteras i systemet.


Lärande
En av principerna som ligger till grund för t ex Toyotas framgångar är ”att bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra”.

För att man skall kunna lära sig av misstagen måste man jobba strukturerat och systematiskt med att att registrera och analysera avvikelser. Det är avgörande att man lyckas involvera alla medarbetare i arbetet och skapa en förståelse för vikten av att registrera, analysera och åtgärda fel och brister.

Genom att samla information om verksamhetens brister med Softmore IMPROVE® kan man skapa en medvetenhet om vilka de vanligaste avvikelserna är, vad dessa beror på och vad som är bästa lösningen.

Softmore IMPROVE® hjälper er att förebygga och att göra rätt från början. Ni sparar både tid och pengar.