Förbättringsarbete och avvikelsehantering kopplat till ISO

Avvikelsehantering vid kvalitets- eller miljöcertifiering
Avvikelsehanteringen är en av de allra viktigaste delarna i upprätthållandet av en kvalitets- eller miljöcertifiering.

Genom att följa upp och systematiskt kartlägga alla fel och avvikelser stimuleras förebyggande åtgärder och antalet fel och brister minskas. Personalen blir bättre på att göra rätt från början. Det medför också en höjd kvalitetsnivå och en ökad medvetenhet och delaktighet hos personalen.

Genom strukturerad återkoppling till de som rapporterar in i systemet skapas förståelse i organisationen för vikten av att rapportera, analysera och åtgärda. Det skapar i sin tur motivation hos personalen att vara delaktig i förbättringsarbetet och bygger upp en kultur med en naturlig strävan mot förbättring.


När verksamheten är ISO-certifierad
Om du är ISO-certifierad har du krav på dig att ha en fungerande avvikelsehantering. För många bolag är avvikelsehanteringen en stor börda, men genom att använda Softmore IMPROVE® kommer ert arbete med avvikelsehantering och förbättringsarbete att fungera smidigt. Framför allt kommer det att leda till minskade kostnader, frigörande av resurser, ökad lönsamhet och högre kundlojalitet. Med Softmore IMPROVE® uppfyller du alla krav, vad gäller avvikelsehantering, som finns enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004.


Göra rätt
Det är viktigt att förmedla ut i organisationen att syftet inte är att lägga skulden på någon som gjort fel utan att exponera brister eller fel. Syftet är endast att möjliggöra eliminering av dem så snabbt som möjligt samt skapa förutsättningar att göra rätt istället.

Softmore IMPROVE® är enkelt att använda i det löpande arbetet samtidigt som den anställde får återkoppling på resultatet av vad de rapporterat in i systemet. På så sätt skapas förståelse för avvikelsehantering och förbättringsarbete i allmänhet.