Vad är ISO 14 001?

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med ett miljöledningssystem
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisationoch intressenter

Vad är det viktigaste för att ett ISO 14001-projekt ska lyckas?
Ledningens stöd och mellanchefers engagemang är en förutsättning för att få ut maximalt av ledningssystemet. Informera – Entusiasmera – Engagera.

 • Det är viktigt att forma ledningssystemet efter organisationens arbetssätt och att ISO 14001 ger support till detta.
 • Identifiera möjliga kostnadsbesparingar och uppmuntra till förbättringsinitiativ.
 • Att införa ISO 14001 som stöd i ledningssystemet är inte en engångshändelse, det förblir en del av organisationens kultur och arbetssätt. Då uppnås större nytta och utväxling.

Hur lång tid tar det att bli ISO 14001-certifierad?
Det tar olika tid för olika organisationer och beroende på flera faktorer, t.ex.:

 • Hur ser organisationen ut, storlek, omfattning?
 • Hur ser det befintliga, om något, ledningssystemet ut?
 • Vilken nivå ligger ledningens engagemang på och vilka resurser finns tillgängliga?
 • Är det kund- eller organisationsdrivet, dvs. vad är incitamentet och tidsramen.
 • En organisation bör kalkylera med ca. 9-12 månader, beroende på resursinsats. Detta kan stärkas upp med t.ex. hjälp av extern utbildning och eventuell konsulthjälp.

Vilka standarder ingår i hela ISO 14000-serien?
ISO 14000 är en serie med ett 20-tal standarder och rapporter som hjälper organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete. Standarderna kan användas var för sig och i samverkan med varandra i alla faser av miljöledningsarbete.


Vilka standarder i ISO 14000-serien kan användas för certifiering?
Det finns tre standarder som kan användas för en oberoende så kallad tredjepartscertifiering: Miljöledningssystem (ISO 14001), Typ III miljödeklarationer (ISO 14025), och Mätning och rapportering av utsläpp av växthusgaser (ISO 14064). Övriga standarder är så kallade vägledningsstandarder.

Källa: SIS · Swedish Standards Institute